Описание :

В стремежа си да бъде в услуга на своите клиенти за убеждаването им  във високата добавена стойност на своите продукти и решения за стени, Винербергер ЕООД разработи on-line базиран калкулатор, с който дава възможност на потребителите сами да симулират ценообразуването на външните стени и да се уверят в икономическата полза от употребата на Porotherm.

Настоящата разработка на калкулатора е насочена както към обикновените крайни потребители планиращи строителство, така и към строителните експерти занимаващи се с изготвяне на оферти и ценообразуване за участие в търгове за изпълнение на зидарии.

Калкулаторът ще Ви помогне да изберете и сравните материалите, от които да Ви бъде изпълнена външната стена за Вашия проект с оглед постигане на оптимален коефициент на топлопреминаване, което ще гарантира оптимален разход на топлоенергия и съответно финансови ресурси.

В калкулаторът са заложени стандартните и най-масово използвани материали на Винербергер ЕООД, като керамични блокове с вертикална перфорация Porotherm, керамични тухли „Forati” – в практиката известни като „тухли четворки”, както и продукти на други производители, като варов разтвор за зидане, топлоизолации др.

Обща методология:

За изчислението на коефициента за топлопреминаване са използвани формулите посочени в „НАРЕДБА №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и влезлите в сила изменения от 01.02.2010г.,”

При формирането на единичната цена, са взети в предвид всички необходими ресурси (труд, материали и механизация) съобразно изискванията на МРРБ за оценка на инвестиционни проекти.

Остойностяването е извършено в съответствие с „Методика за проверка и корекция на цени на строително-монтажни работи в индикативната количествено-стойностна сметка на проектните предложения за инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", утвърдена със Заповед      №РД-02-14-1618/03.09.2009г., изменена със Заповед на МРРБ №РД-02-14-14/ 04.02.1010г.

Съгласно горепосочената методика начисленията върху единичните цени са както следва:

-допълнителни разходи за труд                  = 100%

-допълнителни разходи за механизация    = 40%

-печалба                                                         =10%

-процентът на доставно-складовите разходи е взет от „Справочник за цените в строителството” и варира в различните издания на справочника – за нуждите на  калкулатора е взет максимума от 12%

Допълнителните разходи или т.нар. начисления - представляват процентно изражение на средствата необходи за осигуровките на работниците, доставката на материалите и поддръжката на механизацията.

Горепосочените проценти биха могли да бъдат променяни съобразно Вашите условия в „Разширената версия“. По подразбиране те са изключени в „Основната версия“, предназначена за крайни клиенти, но могат да бъдат включени по всяко време, чрез маркиране на полето „Покажи резултата с допълнителните разходи“

При общо известните технологии на строителство е използвана базата от „Уедрени сметни норми” (УСН). За зидариите с керамични блокове с вертикална перфорация POROTHERM, са използвани предписанията на производителя, като освен това са направени замервания в реални условия за да се определи оптималния състав на звеното (оптималния брой работници, при което се достига максимална производителност). Така достигаме до извода, че оптималния състав на звеното се състои от двама работника, които работят едновременно. Когато искаме да увеличим производителността на бригада, редно е да увеличаваме броя работници, винаги кратно на тези двама работника. Тази предпоставка  е и в полза на потребителя,защото калкулатора дава възможността на потребителя да си подготви детайлна справка, както за труда, материалите и механизацията, така и да  експортира цялата информация под формата на„Строителните анализи”. В експорта на строителните анализи ще видите, че участва един работник с обща „Норма време”, така потребителят ще може да избере броя и вида работници и да си разпредели общото времетраене.

Разходната норма е определена също в реални условия. Приети са осреднени стойности за разход на материали, защото е установено, че примерно количеството използван разтвор зависи и от консистенцията му.

Функционалност:

Разполагате с ОСНОВНА и с РАЗШИРЕНА версия на калкулатора.

В ОСНОВНАТА версия, предназначена за крайни потребители, можете да изберете различни слоеве на външната стена, а калкулаторът ще определи дали избрания вид основна зидария, както и дебелина/вид топлоизолация са достатъчни за постигането на желания коефициент на топлопреминаване, ще пресметне стойността за един квадратен метър готов зид (или за общия обем ако сте въвели число различно от 1m2 за площ на зидарията), както и количеството необходими материали за него.

В РАЗШИРЕНАТА версия на калкулатора, предназначена за строителните експерти занимаващи се с изготвяне на оферти и ценообразуване за участие в търгове за изпълнение на зидарии, можете освен изброените опции в основната версия, да въвеждате специфични цени на отделните ресурсите (труд, материали и механизация), да променяте разходните норми и да въвеждате свои собствени начисления.

Чрез функцията „ЗАПАЗИ В EXCEL“ Вие получавате готови за представяне на инвеститор или за участие в тръжни процедури строителни анализи съгласно гореспоменатите  норми и критерии. Изходящият формат е удобен за допълнително коригиране от потребителите, като например да се постави лого на фирмата или да се добавят допълнителни калкулации и функции

ОБЩО и за двете версии:

Чрез бутона „ПОРЪЧАЙ ОБУЧЕНИЕ“ Вие може да се свържете директно с търговския представител на Винербергер ЕООД, отговарящ за региона Ви и да получите БЕЗПЛАТНА консултация и обучение на строителната бригада на място за ПРАВИЛНАТА употреба на продуктите на фирмата.

Чрез бутона „ТЪРГОВСКА МРЕЖА“ бихте могли да намерите най-близкия до Вас дистрибутор на Винербергер ЕООД, откъдето да закупите материалите на фирмата, съгласно изчисленията Ви.

Забележка:

Заложените в калкулатора „по подразбиране“ цени на с материали са базирани на публикуваните в интернет цени на производители и търговци на строителни материали съгласно ценовите им листи. Те биха могли да бъдат променяни в РАЗШИРЕНАТА версия. Заложените цени не представляват покана за отправяне на предложение и/или предложение за сключване на сделка по смисъла на Член 290 и Член 291 от Търговския закон и нямат никакъв обвързващ характер по отношение на Винербергер ЕООД.